Trustmark AB
17 February 2018

A Vision of a shared,
democratic Value Base for Everybody living, studying and working within Europe.Concept Creator Håkan Lagergren, presented this vision the first time in year 2004

Pasted Graphic 1
Think together


Det bor och arbetar ungefär 750 miljoner människor inom Europa, varav 500 miljoner lever inom EU. De närmaste åren kommer alla dessa människor på olika sätt, att kunna ta del av del av innehållet i den nya boken ""Tänk tillsammans" på sitt språk. Detta
demokratiska format format kommer tyvärr, antagligen inte att kunna släppas inom Kina...
Top web
Från oro och oklarhet till klarhet...för människor, verksamheter och robotar med AI - artificiell intelligens, som också behöver programmeras utifrån en hållbar värdegrund fram till en konkurrenskraftig värdegrund inom EU, i öppen, ärlig tävlan, med resten av världen...
Förutsättningar den 25 januari 2018

Ur det aktuellaEU - fördraget:

Artikel 1


En Europeisk union

Genom detta fördrag upprättar
de höga fördragsslutande parterna enEuropeisk union, härefter kallad unionen, som av medlemsstaterna tilldelas befogenheter för att deras gemensamma mål ska kunna uppnås. Detta fördrag markerar en ny fas i processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten ska fattas såöppet och så nära medborgarna som möjligt. Unionen ska grundas på detta fördrag och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kalladefördragen). Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde.
Unionen ska ersätta och efterträda Europeiska gemenskapen.

Artikel 2

Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa,solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Artikel 3

(f.d. artikel 2 FEU)

1. Unionen ska ha som mål att främja freden, sina värden och folkens välfärd.

2. Unionen ska erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas avseende kontroller vid yttre gränser, asyl, invandring samt förebyggande och bekämpande av brottslighet.

3. Unionen ska upprätta en inre marknad. Unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö. Den ska främja vetenskapliga och tekniska framsteg. Den ska bekämpa social utestängning och diskriminering samt främja social rättvisa och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd av barnets rättigheter.Den ska främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt solidaritet mellan medlemsstaterna. Den ska respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas.

4. Unionen ska upprätta en ekonomisk och monetär union som har euron som valuta. 5. I sina förbindelser med den övriga världen ska unionen bekräfta ochfrämja sina värderingar och intressen samt bidra till skydd av sina medborgare. Den ska bidra till fred, säkerhet, hållbar utveckling av vår jord, solidaritet och ömsesidig respekt mellan folken, fri och rättvis handel, utrotning av fattigdomen och skydd för de mänskliga rättigheterna, särskilt
barnets rättigheter, samt till strikt efterlevnad och utveckling av internationell rätt, inklusive respekt för principerna i Förenta nationernas
stadga.6. Unionen ska sträva mot sina mål med lämpliga medel, beroende på debefogenheter som den tilldelas i fördragen.Top web

Från oro och oklarhet till klarhet...för människor, verksamheter och robotar med AI - artificiell intelligens, som också behöver programmeras utifrån en hållbar värdegrund fram till en konkurrenskraftig värdegrund inom EU, i öppen, ärlig tävlan, med resten av världen...

Pasted GraphicVärlden är översvämmad av missförstånd och oklarheter och numera även s k "Fake News" Vi kan bara klara oss ur de besvär som detta orsakar, genom att undvika att själva vara otydliga. Därför behöver alla, människor och verksamheter, inom EU, en genomtänkt värdegrund!
När tiden inte räcker till och ständigt ökande konkurrens gör organisationen orolig och ineffektiv, behöver verksamhetens ledning ett program, som kan tydliggöra verksamhetens värdegrund, med dess unika kärnvärden, för att minska skadlig stress och och skapa hållbara människor... som efter hand, tillsammans kan öka människans, naturens och den egna verksamhetens långsiktiga värden - varumärkets fotavtryck" Hållbara människor skapar hållbara varumärken! Oroliga människor skapar ingenting..Än tydligare blir problemet, när man skall programmera en robot med AI - artificiell intelligens..

Att utveckla en hållbar värdegrund, med sina kärnvärden, handlar om att först välja två, tre, fyra, fem ord som så småningom bildar
verksamhetens värdegrund.Här nedan ligger ett förslag till värdegrund för Europa. EU är den politiska samarbetsformen, för 28 av europas 44 länder. Här bor och arbetar 750 miljoner människor. Alla konkurrerar med alla...en konkurrens, som kan bli hållbar, om alla vill...

Varje enskild stat inom Europa, kan arbeta ut en egen värdegrund, med sina egna kärnvärden och samtidigt skapa en länk till värdegrunden här nedan, med ord som frihet, demokrati, människovärde och innovation eller lägga till eller ta bort vilket annat kärnvärde man önskar, kanske "Mångfald" och samarbete ? För att som ett enat EU i konkurrens med resten av världen, i hållbar konkurrens där alla människor som lever och arbetar inom EU blir hållbara, samtidigt, som de utvecklar hållbara verksamheter och hållbara produkter utifrån en gemensam, hållbar värdegrund..Pasted GraphicPasted Graphic 1

Skillnaden på Europa och resten av världen, är att europa redan, sedan gammalt äger en mogen, hållbar värdegrund. Frågan är bara om alla som bor och arbetar i Europa har insett värdet i de kärnvärden vi äger , sedan länge. Det handlar om begrepp som frihet, demokrati och fred. Saker som är uppnåeliga för allt för många andra människor i världen. Dessa kärnvärden och fler därtill har vi europa och tar dem ofta för självklarheter. Vi behöver bara en gemensam strategi för att se vår egen kraft!

Alla 28 Rättsstater i EU, behöver utveckla en tydlig kommunikationstrategi för framtiden; uttryckt i en hållbar värdegrund, byggd på valda kärnvärden ! Det handlar bara om att börja tänka tillsammans...och sätta som mål att uppnå hållbar konkurrens inom EU - I kreativ tävlan med Kina, USA, Ryssland och med re sten av världen

Unknown Pasted Graphic'

sv ord

SynapserSwedish UID